Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010

Οἱ δύο κύριοι

Μεταξύ τῶν ἄλλων διδασκαλιῶν, στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή, Χριστός ἔδωσε καί μία σημαντική προειδοποίηση: «οὐδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν», δηλαδή κανείς δέν μπορεῖ νά πηρετῆ δύο κυρίους. Καί ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ δύο «κύριοι»; ἕνας εἶναι πραγματικός Κύριος, Κύριος καί Δημιουργός τοῦ σύμπαντος κόσμου καί πλάστης τοῦ ἀνθρώπου. Καί ἄλλος εἶναι κόσμος καί τά μέσα πού διαθέτει γιά νά ποδουλώνει τόν ἄνθρωπο, μέ κυριότερο μέσο τό χρῆμα, τόν μαμωνᾶ, πού φθείρει τόν ἄνθρωπο. κόσμος, ποῖος «ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται», δέν εἶναι πραγματικός κύριος, ἀλλά πειδή οἱ ἄνθρωποι ποτάσσονται σαὐτόν, γιαὐτό γίνεται κύριος καί οὐσιαστικά δυνάστης τῶν ἀνθρώπων. κόσμος ἀντιστρατεύεται καί πολεμᾶ τόν πραγματικό Κύριο καί Θεό. Καί πειδή δέν μπορεῖ νά πολεμήση εὐθέως τό Θεό, γιαὐτό πολεμᾶ τό πλάσμα Του, τόν ἄνθρωπο. Γιαὐτό καί Χριστός δίνει σαφῆ προειδοποίηση ὅτι κανείς ἄνθρωπος πού θέλει νά ἀγαπ τό Θεό καί νά πακούη στίς ἐντολές Του, δέν μπορεῖ νά δίνη μέρος τῆς ἀγάπης του στόν κόσμο, γιατί κόσμος ἀντιστρατεύεται τό νόμο καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. πομένως εἶναι ἀναγκαῖο ἄνθρωπος πού θέλει νά εἶναι μέ τό μέρος τοῦ Θεοῦ καί νά ἐλπίζη στήν σωτηρία του καί τήν αἰώνιο ζωή, νά μήν ποδουλωθῆ στόν κόσμο καί τά ἀγαθά του, ἀλλά νά ἀφιερώση τόν ἑαυτό του ὁλόκληρο στόν πραγματικό καί ἀληθινό Κύριο, τό Θεό.


Ἀρχιμ. Εὐστάθιος Τουρλῆς 31-5-2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου